همکاری در ایجاد

Sie können helfen, Hop-on besser zu machen.

Inhalte übersetzen

  • Auf der Übersetzungsplattform Crowdin können Sie, die Texte in weitere Sprachen übersetzen.
  • Auf GitLab stehen die Ergebnisse des Fahrplans unter einer CC-Lizenz.

Inhalte kommentieren, Fehler finden

In unserem Issue Tracker können Sie Feedback geben oder Probleme melden.

Materialien nutzen

Alle Materialien von Hop-on sind Open Educational Resources und stehen unter freien Lizenzen. Sie können alle Texte, Bilder und Videos nutzen und für Ihre Arbeit anpassen.

Auf GitLab stehen die Ergebnisse des Fahrplans unter einer Creative Commons (CC)-Lizenz.

Ebenfalls auf GitLab befindet sich das Hop-on-Buch unter einer CC-Lizenz.

Software und Technik nutzen und mitgestalten

Hop-on wurde mit Django und GitBooks entwickelt.


اگر شما علاقه مند به همکاری در هاپ-آن هستید، می توانید به عنوان مثال در ترجمه هاپ-آن و نقشه ی راه به زبانهای دیگر کمک کنید. شما همچنین می توانید از نتایج نقشه راه استفاده کرده، آن را به روزرسانی کنید و یا گسترش دهید.


کتاب هاپ-آن نیز همانند نتایج نقشه ی راه تحت لیسانس CC به شکل منبع آموزشی باز (Open Educational Resource) منتشر شده است. ما مشتاق شنیدن پیشنهادات شما هستیم!

بازگشت به صفحه ی اصلی «

پذیرش این سایت برای اهداف آماری و ارائه قابلیت ها به بهترین شکل ممکن، کوکی هایی را در دستگاه شما ذخیره میکند. شما میتوانید ذخیره کردن کوکی ها را در تنظیمات مرورگر خود غیرفعال کنید. استفاده شما از این سایت، به معنای موافقت با استفاده از کوکی ها می باشد.